Hyra av Golfbil

 
Sotenäs Golfklubb har god tillgång på golfbilar.
Boka din golfbil via kansliet

Avgift 18 hål:
200 kr med läkarintyg
400 kr utan läkarintyg

Avgift 9 hål:
150 kr med läkarintyg
250 kr utan läkarintyg

Medlemmar med läkarintyg kan lösa ett 10-kort
för 1 500 kr. Gäller endast innevarande säsong.
Detta innebär att ej utnyttjade rundor inte kan överföras till nästkommande säsong.
Vädret påverkar inte antalet ronder.

 

 

 

                                                                                                                                              Dokument som Pdf 

Regler för uthyrning av golfbilar

§ 1.  Villkor för att få hyra och framföra golfbil
        Giltigt körkort för framförande av bil. Beträffande alkohol gäller samma regler som för bilkörning.

§ 2.  Fordonets brukande
        Körning är endast tillåten : fairway, semiruff och ruff, samt transportvägar mellan golfhålen,
        dessutom inom klubbhusområdet och i anslutning till parkeringsområden.

§ 3.  Krav på framförande
        Stor hänsyn och försiktighet skall iakttas vid framförandet och inga bromssladdar eller hastiga
        manövrar är tillåtna.
        Stor hänsyn skall även tas till andra spelpartier anläggningen.

§ 4.  Åtgärder vid skada eller fel
        Hyresmannen ansvar för skador som uppkommit bilen under hyresperioden och även skador som
        hyresmannen åsamkat anläggningen grund av vårdslös körning.
        Hyresmannen är skyldig, att fortast möjligt anmäla fel eller skada fordonet och uthyraren skall
        efter sådan underrättelse meddela hyresmannen vilka åtgärder som skall vidtagas.

§ 5.  Uthyrarens ansvar vid driftstopp eller skada
        Uthyraren svarar för att fordonet är i funktionsdugligt och kördugligt skick.
        Uppstår driftfel under hyresperioden grund av fordonets kondition eller fel, är hyresmannen
        berättigad till ersättningsfordon eller återbetalning av erlagd hyra.

§ 6.  Begränsningar av skada
        Det åligger såväl hyresmannen som uthyraren att i möjligaste mån begränsa uppkommen skada.

§ 7.  Återlämnande
        Efter avslutat spel ska bilen parkeras därför avsedd plats, samt tömmas av hyresmannen och
        nycklar återlämnas till uthyraren samt om uttalats, sätta bilen laddning.

Särskilda villkor:
       Max 2 passagerare inkl. förare per bil. Person med fysiskt handikapp har förtur för användning av golfbil.