Generella Lokala Regler

 

Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål. (Regel 24-1 gäller).                                       Dokument som Pdf

Markeringar på banan

Vit out of bounds Regel 27 anges med pinnar eller plattor
Gul vattenhinder Regel 26 anges med pinnar eller plattor
Röd sidovattenhinder Regel 26 anges med pinnar eller plattor
Blå mark under arbete MUA Regel 25  
Blå/Vit MUA: spel förbjudet Bilaga 1  
Svart/Gul 150 m markering Regel 24  

 

 

Lokala regler

 

Intern out of bounds:
Markeringen out of bounds mellan hål 18 röd och hål 1 gul gäller endast vid spel på hål 18 röd slinga.
Vid spel på hål 1 gul slinga är markeringarna oflyttbara hindrande föremål, R 24-2b är tillämplig

150-metersmarkeringar som markerar avståndet till greenens mitt är flyttbara hindrande föremål. Regel 24-1 är tillämplig.

Boll träffar ledningstråd:
Om bollen träffar en upphöjd ledning eller kabel (ej stolpar eller stag) skall slaget annulleras och spelas om utan plikt (Regel 20-5)
Om den ursprungliga bollen inte omedelbart kan återfås får den ersättas med annan boll.

Stengärdsgårdar inom banans gräns är en organisk del av banan och inte hindrande föremål. Regel 24-2 är alltså EJ tillämplig.
Stengärdesgårdar är alltid en enhet, varför lösa stenar i den inte får plockas bort

Myrstackar på spelfältet betraktas som MUA och lättnad måste tas. Regel 25-1 b) är tillämplig.

Onormala markförhållande R25
Dräneringar täckta av sand, grovt grus eller småsten på hela spelfältet är mark under arbete. Regel 25-1 gäller.

Områden uppbökade av vildsvin är onormala markförhållande och täcks av regel 25-1.
Lättnad får tas enligt regeln.

Om en boll vid spel på hål 10 röd slinga hamnar på vägen, i dräneringsgruset mellan vägen och berget eller om kättingen stör normal swing och /eller stans får droppzonen (DZ) användas som komplement till regel 25-1b.

Anmärkning: Om en boll ligger i ett vattenhinder (sidovattenhinder) har spelaren inte rätt till lättnad utan plikt från störande inverkan av ett "onormalt markförhållande". Spelaren måste spela bollen som den ligger eller fortsätta enligt Regel 26-4.

Upplagda schaktmassor till vänster om 17:e green är Mark under arbete (MUA), lättnad får tas enligt regel 25-1.

Skador i bunker förorsakat att kraftigt regn eller av bevattningsanläggningen är mark under arbete. Regel 25-1b (ii) är tillämplig.
Plikt för brott mot  Lokal Regel: Matchspel – förlust av hålet Slagspel – två slag

Pluggad boll: På spelfältet får en boll, som är pluggad, utan plikt lyftas, rengöras och droppas så nära punkten där den låg, dock inte närmare hålet.
När bollen droppas måste den först träffa en del av banan som tillhör spelfältet. R 25-2

Oflyttbara hindrande föremål nära green (sprinklerlock)
Lättnad för störande inverkan av ett oflyttbart hindrande föremål (OHF) får tasenligt Regel 24-2.
Därutöver, om en boll ligger på spelfältet och ett OHF på eller inom två klubblängder från greenen och inom två klubblängder från bollen ger störande inverkan på spellinjen mellan bollen och hålet får spelaren, utan plikt, ta lättnad på följande sätt: Bollen måste lyftas och droppas på den närmaste punkt från där bollen låg, som (a) inte är närmare hålet, (b) inte har ett OHF i spellinjen och (c) inte är i ett hinder eller på en green.
Om spelarens boll ligger på green och ett OHF inom två klubblängder från green ger störande inverkan på hans puttlinje, får spelaren ta lättnad på följande sätt: Bollen måste lyftas och placeras på den närmaste punkt från där bollen låg, som (a) inte är närmare hålet, (b) inte har ett OHF u puttlinjen och (c) inte är i ett hinder.
Bollen får rengöras när den lyfts. 
Undantag: En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om störande inverkan av någonting annat än OHF gör slaget uppenbart ogörligt.

Vattenhinder:
Omarkerade diken är sidovattenhinder. Gränsen till ett sådant hinder definieras av där marken bryter av ned mot hindret.
Om en boll är i vattenhindret, eller det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittats är i vattenhindret på hål 8 gul slinga, får spelaren som ett ytteligare alternativ, droppa en boll med ett slags plikt i droppzonen (DZ) till vänster om vägen.

Elstängsel:
Elstängslet är ”Oflyttbart hindrande föremål” R24-2 och lättnad SKA tas. Bollen får rengöras när den lyfts enligt denna lokala regel.
Bolletning/hämtning utanför stängslet är FÖRBJUDEN.

Skydd av unga träd:
Skydd av unga träd identifierade med stödstolpar. Om ett sådant träd och/eller stödstolpar påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, måste bollen lyftas utan plikt och droppas i enlighet med den procedur som föreskrivs i R 24-2b (Oflyttbart hindrande föremål). Bollen får rengöras när den lyfts enligt denna lokala regel.

Avståndsmätare (Regel 14-3)
En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare.
Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare till att bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex höjdskillnader eller vindhastighet), bryter spelaren mot Regel 14-3.