Dokument

Kallelse till extra ordinarie stämma

Extra stämma 28/7 2019 Sotenäs GK

Ordförande Bruno Hedlund hälsade de närmre 200 medlemmarna välkomna och uttryckte

styrelsens gillande för att så många kommit till stämman.

Efter att röstlängden fastställts valdes Mikael Rung till ordförande för stämman.

Då endast en mindre del av deltagarna deltagit på vårstämman och ett fåtal läst det brev

som gått ut till alla medlemmar (finns på hemsidan under fliken Mina sidor) gjorde Hanna

Stranne en sammanfattning av den genomgång som gjordes vid vårstämman.

Frågor som ställdes och besvarades/kommenterades var bl a ;

• Varför står det inget om momsskulden i 2018 år redovisning?

• Vad händer om vi inte får några pengar från Försäkringsbolaget?

• Kommer det fler överraskningar?

• Kan man inte läsa i gamla protokoll/redovisningar om hur det här har gått till

egentligen? Dolda beslut. Den här momsen nämns ingenstans.

• Vem bär skulden? Vem har varit ansvarig?

Hanna redogjorde för hur verksamheten går idag.

Klubben har, efter ett omfattande städningsarbete, en rörelse som går bra och uppvisar ett

stabilt överskott. Gästspelet ligger på budget och hotellet har startat bra och har ett mycket

gott bokningsläge. Julibokslutet, som kommer att ge en god indikation om hur rörelsen går,

kommer att skickas ut, tillsammans med kommentarer, till medlemmarna.

Bruno fortsatte med att redogöra för arbetet som gjorts under de två månader som förflutit

sedan vårmötet.

Arbetet har koncentrerats på att lösa den likviditetsbrist som blivit följden av momsskulden

och uppfyllandet av ett 30 år gammalt avtal, samt åtgärder för att öka kapitaliseringen av

klubben.

Vi har undersökt alla möjligheter till anstånd, uppskov eller delbetalning av momsskulden,

utan resultat.

Efter att ha värderat olika alternativ, har styrelsen beslutat rekommendera att gå vidare med

ett upplägg med vår bank SEB, där vi lägger om vår lånebild för klubben och bolaget totalt.

Banken ställer då krav på att också medlemmarna som ägare till klubben, går in och

medfinansierar detta. Vi kommer att göra detta i två steg:

Steg 1, där vi tar in medel för att lösa likviditeten, vid utbetalning av momsen 31/7, där

medlemmarna bidrar med SEK 1.200 per aktiv senior, vilket också är frågan för dagens möte.

Steg 2, där vi förbättrar klubbens likviditet genom insats från medlemmarna och att banken

ställer upp med en bra lånebild. Hur stor och i vilken form detta blir kommer vi att arbeta

fram till höstmötet, då vi också har en god bild av hur rörelsen levererar. Under tiden arbetar

vi också med att öka intjäningen och kapa kostnader.

Frågor som styrelsen besvarade i anslutning till detta var bland annat:

• Vad händer om mötet avslår vårt förslag?

• Hur är läget i försäkringsfrågan

Några kommentarer från medlemmar;

• Momsen har ni skött bra. Medlemmarna själva har gett ansvarsfrihet. Idéerna låter

bra.

• Jag uppmanar alla att rösta JA!

Efter att ha dragit streck för debatten ställde Mikael Rung frågan till stämman om man

godkänner styrelsens förslag:

Att göra en engångsdebitering av en extra medlemsavgift på SEK 1.200 per aktiv

seniormedlem.

Stämman biföll förslaget med ett kraftigt ja och på fråga om någon var där emot hördes ett

fåtal röster.

Efter detta avslutades stämman och protokoll från mötet kommer att läggas ut på hemsidan