Dokument

Kallelse till höststämma den 2-11-2019 kl. 15.00

Plats: Klubbhuset

 

 1. Fastställelse av röstlängd för stämman.
 2. Fråga om stämman har behörigen utlysts.
 3. Fastställelse av föredragningslista.
 4. Val av ordförande samt sekreterare för stämman.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte ordförande

underteckna stämmoprotokollet.

 1. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget

för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

 1. Val av
 2. Klubbens ordförande, för en tid av ett (1) år.
 3. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen, för en tid av två (2) år.
 4. Två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning, för ett (1) år.
 5. Två revisorer jämte suppleanter, för en tid av ett (1) år.
 6. Ordförande och en ledamot i valberedningen, för en tid av ett (1) år.
 7. Ombud till BDGF-möte.
 8. Behandling av propositioner (från styrelsen inkomna förslag).
 9. Behandling av motioner (från medlemmar i rätt tid inkomna förslag).
 10. Övriga frågor.
 11. Stämman avslutas.

Verksamhetsplan med budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag samt 
inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängligt på kansliet en vecka 
före Höststämman. 

 

 

 

 

 

Viktiga dokument hittar Du i nedanstående lista: