Torsdag den 5 april hölls kickoff för styrelse och kommittémedlemmar i klubbhuset.

 

Kickoff 2018

Torsdagen den 5 april samlades representanter för kommittéerna, personal och styrelse till kickoff för att sparka i gång årets verksamhet.

Efter att ordföranden, Michael Sterner, hälsat välkommen och presenterat dagens program samlades ordförandena för kommittéerna och styrelsen i sammanträdesrummet. Erfarenheter från det gångna året diskuterades tillsamman med planer, budgets mm. Många positiva och kreativa tankar kom fram och det fanns en känsla av stark framtidstro. Den nya satsningen med att erbjuda boende för gästerna har blivit en framgång. Inte minst för att det ger betydande intäkter till klubben.

Efter kaffepausen återsamlades man i restaurangen. Nu även tillsammans med personal och kommittéledamöter, tillsammans ett 40tal. För att planera den fortsatta verksamheten är det viktig att förstå var vi står idag. Hanna Stranne betonade vikten av att vision, värdegrund och mål är kända för alla. Ett reviderat strategidokument är under arbete och kommer att finnas tillgängligt på medlemssidorna inom kort.

Medlemmarna är kärnpunkten för vår verksamhet. Men för att kunna driva verksamheten på en rimlig kostnadsnivå för medlemmarna är det inte tillräckligt med medlems- och spelavgifter. Våra gäster ger betydande intäkter. Förra året uppgick greenfee till drygt 2,3 mkr och hotellet redovisade intäkter på närmare 1,9 mkr. Hotellverksamheten gick betydligt bättre än vad som budgeterats. Detta till stor del genom Lars Jagetuns golfskola.

Vad tycker då våra gäster om oss och varför kommer dom? Svenskt Golfindex är en tjänst som mäter gästernas upplevelser och bedömningar av olika banor. Ulf Svensson redogjorde för hur våra gäster ser på oss. Ett 80-tal klubbar använder sig av Svenskt Golfindex. Bl a Bro Hof, Sand, Halmstad m fl. På frågan varför man valde att spela hos oss framgår att drygt 80% av alla besökare kommer antingen för att man varit nöjd med tidigare besök, som del av golfpaket eller rekommendation från vän/kollega. Endast 3% kom för att man sett annons från klubben. Detta visar att gästerna värderar oss från vad de upplever och inte vad de läser i t ex annonser. De tre första motiven kostar inte pengar för klubben. Annonser däremot är kostbart.

Klubbens främsta tillgång är banan och det är även den som får de bästa bedömningarna. Totalt sett får vi bra siffror men allting kan bli lite bättre. Med bl a detta som underlag lägger vi grunden för hur verksamheten skall bedrivas. Några åtgärder som kommer att vidtas är bl a att snabba upp spelet. Ett problem som orsakar uteblivna intäkter är när man bokat speltider och inte kommer till start, eller att man bokat en fyrboll och endast två spelare kommer till start. Detta kan innebära att man fått tacka nej till greenfeegäster trots att det funnits lediga tider. Under högsäsong innebär det t.ex. att när endast två spelare kommer till start när man bokat en fyrboll kan klubben går miste om 1,100 kr i greenfeeintäkter.

Det är tydligt att man som gäst bedömer den totala golfupplevelsen. Om man är nöjd med nio delar av sin golfdag men missnöjd med den tionde så är det den man tar med sig. Vi måste verka så att gästerna är nöjda på alla punkter

För att vi skall kunna leverera den totala och positiva golfupplevelsen har vi alla ett ansvar för att ha nöjda gäster, nämligen styrelse, personal, kommittéledamöter och inte minst alla medlemmar.

Avgående kassören, Lennart Hansson, redogjorde för 2017 års siffror. Dessa finns tillgängliga på hemsidan i samband med kallelsen till vårstämman.

Åke Rönnblom kommenterade hur arbetet på banan fortskrider enligt Masterplanen (finns på hemsidan).

För att verkligen ge en kick off känsla och för att deltagarna skulle få med sig något extra hade Troed Troedsson anlitats. Troed är en av Sveriges mest uppskattade föreläsare. Han arbetar med företag som IKEA, Mercedes, organisationer kommuner och statliga verk. Som framtidsanalytiker har han en förmåga att få sina åhörare att tänka utanför gamla invanda mönster. Inte minst betonar han nödvändigheten av att vara lyhörd och snabb till anpassning till förändringar i omvärlden. Många av de erfarenheter man har i dag har ingen aktualitet i morgon. Mycket av det han säger gäller även golfklubbar. Ingenting är längre som förut. När Michael hälsade Troed välkommen presenterade han honom som inspiratör. Troed kontrade med att han nog var mer framtidsforskare. Vid avtackningen hävdad Michael att han troligen haft mer rätt. Alla var överens om att han var en lysande inspiratör.

Ulf P R Svensson

 

Kommentarer