Vårstämma 2017

Efter den lyckade invigningen av klubbhuset var det dags för ordinarie vårstämma. Drygt 130 medlemmar hade registrerat sig i röstlängden. Efter att Michael Sterner hälsat välkommen valdes Robert Höij till ordförande för stämman med Pamela Pernald som sekreterare.

Till protokolljusterare och tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera dagens protokoll, valdes Bo Brorsson och Leif Askenbäck.

Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste räkenskapsåret föredrogs av Michael Sterner. Michael redogjorde för året då vi byggde vårt nya klubbhus. Många problem som måste lösas under resans gång. Nu kunde vi glädja oss åt det nästan färdigställda klubbhuset med boende. Dagens invigning, då vårt kommunalråd Mats Abrahamsson klippte bandet till vårt Nya klubbhus, blev en nystart för klubben.

Starten på denna säsong har varit lysande med många bokade övernattningar. Lars Jagetuns golfskola har bidragit stort till detta. Klubben har fått god respons från gäster som besökt och bott på hotellet. Michael tackade samtliga som gjort ett stort ideellt arbete för att få klubbhuset till stånd. Utan dessa krafter hade vi inte fått ett så fantastiskt fint klubbhus. 

 

Lennart Hansson, vår kassör redogjorde för årsredovisningen med balans- och resultaträkningar för verksamhetsåret. Med hänvisning till upprättade handlingar så åskådliggjorde han det med sina fina staplar och cirklar. Eftersom bygget inte var klart per den 31 december så har mycket fått uppskattats och periodiserats i årets resultat. Som vanligt en mycket detaljerad genomgång av Lennart.

Revisorernas berättelse lästes upp av sekreteraren då revisorerna ej var närvarande. Revisorerna tillstyrkte att föreningsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid räkenskapsåret omfattar.

Stämman beslöt att fastställa resultat-och balansräkning samt disposition av över- respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
Stämman beslöt även att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avser. 

Inga motioner eller propositioner hade inkommit.

Övriga frågor: Önskemål om offentliga protokoll diskuterades. Styrelsen har beslutat sedan tidigare att styrelseprotokollen ska stanna inom styrelsen. Känsliga frågor såsom personalfrågor och dylikt behandlas i styrelsen. Styrelsen kan tänka sig att lämna en sammanfattning av styrelseprotokollet där besluten som tagits offentliggörs. Detta kommer att tas upp i styrelsen. Tidsbokningen togs också upp. Allt finns på hemsidan och i Git hur bokningarna kan göras. Frågor av denna art kan ställas till kansliet.
Stämman avslutades och ordförande tackade för förtroendet att leda dagens förhandling.

 

Kommentarer