Hösten 2015

Ansökan om bygglov inlämnad

Publicerad 2015-09-15

För att påskynda byggprocessen har ansökan om bygglov inlämnats. Kommunens handläggningstid är
normalt upp till 10 veckor men kan i vissa fall dröja upp till 20 veckor. Byggnadsnämnden har sitt nästa sammanträde den 22 oktober och det är förhoppningen att vårt ärende kan tas upp då.

Den ansökan som inlämnats och ev. beviljas betyder inte att det beslutats om den slutliga utformningen
av det nya klubbhuset. Detta skall beslutas när det finns ett fullständigt underlag med ritningar, kalkyler, finansiering m.m. Medlemmarna kommer i god tid få tillgång till beslutsunderlaget.

Om det beslutas om ändringar i det sökta bygglovet kommer dessa att kunna ske snabbare genom
ändringar i det ursprungliga bygglovet än genom att behöva lämna i en helt ny ansökan.

 

Informationsmöte 4 oktober

 

4 oktober hade klubben bjudit in samtliga medlemmar till en information kring arbetet med återuppbyggnad av klubbhuset.
Ett stort antal medlemmar hade hörsammat inbjudan och slöt upp i vår tillfälliga restaurand på dess sista dag före nermonteringen

PowerPoint presentation som presenterades på mötet

Modulerna rivs

Publicerad 2015-10-06


Nu monteras modulerna, som under sommaren
fått ersätta vårt gamla klubbhus, ner för att ge
plats åt ett nytt modernt klubbhus.

 

Dags att fatta beslut om

Publicerad 2015-12-06

I samband med planeringsdag den 5 dec med medverkande från flera av kommittéerna informerades
bl.a. om läget i planeringsarbetet för det nya klubbhuset.

Vid efterföljande styrelsemöte beslöts att kalla till extra stämma. Styrelsens bedömning är att det nu finns ett tillräckligt komplett underlag att redovisa för medlemmarna att ta ställning till.
Vid stämman kommer styrelsen att begära medlemmarnas mandat att inom en preciserad kostnadsram ge styrelsen uppdrag att uppföra nytt klubbhus.

Underlag

Affärsplan - Boende
Bilaga 1a
Bilaga 1b
Bilaga 2
Ritning
Frågor och svar inför extrastämman 2/1-16

Synpunkter och frågor kan mailas till klubbchefen Lars Östman på epost: lars@sotenasgolf.se