Extrastämma 2 januari 2016

Publicerad 2016-01-04                          

Protokoll

Styrelsens förslag till nytt klubbhus med boende bifölls

Den extrastämma som genomfördes den 2 januari för att besluta om återuppbyggnaden av vårt klubbhus,
efter den tragiska branden i somras, blev otroligt välbesökt.
Redan tidigt bildades en lång kö utanför Församlingshemmet i Bovallstrand. Klockan 13, när stämman skulle inledas, väntade fortfarande många på att registreras och salen var redan full. I all hast satte jakten igång för att försöka flytta stämman till kyrkan. 

En halvtimma senare fanns nycklar på plats, extra stolar
m.m. hade flyttats från Församlingshemmet och ordföranden Michael Sterner kunde hälsa välkommen och inleda stämman.
Till ordförande för stämman valdes Robert Höij och till sekreterare Pamela Pernald. Ett i sammanhanget erfaret team.
Lars-Eric Green och Jan Elgmark valdes till justerare och rösträknare. Inför röstningen, som skedde med handuppräckning, medverkade även Kati Bengtsson, Kåre Traeland och Lars Jagetun som rösträknare.

Michael Sterner informerade om de förändringar som pågår generellt inom golfen samt de förslag Svenska Golfförbundet tagit fram som klubbarna kan använda sig av för att anpassa sig till detta. Det förslag som styrelsen lagt har utformats så att det på bästa sätt skall leda till en gynnsam utveckling för Sotenäs Golfklubb.

Kassören Lennart Hansson redogjorde därefter för ekonomin i förslaget. Bengt-Arne Björlin och Åke Rönnblom kompletterade med de erfarenheter och synpunkter man fått genom besök hos ett antal klubbar som erbjuder boende i anslutning till banan.


Efter en frågestund var det dags för röstning på ett av de två alternativ som presenterats.

Alternativ 1:   Nytt klubbhus med 17 rum för boende.
                         Kostnad 22 mkr.
Alternativ 2:   Nytt klubbhus utan boende.
                         Kostnad 13 mkr.

Det beslutades att vid behov höja ovanstående belopp
med 10 % för att täcka ev kostnadshöjningar och oförutsedda utgifter.


Robert Höij inledde röstningsförfarandet genom att presentera de två alternativen.

Rösträkningen gav följande utfall:
Alternativ 1:  181 röster (71,5%)
Alternativ 2:   72 röster  (28,5%)

Stämman hade alltså bifallit styrelsens förslag att låta uppföra nytt klubbhus med 17 rum för boende.

Innan byggstart skall frågor som avser arrende, bygglov, bankfinansiering, vatten- och avlopp samt försäkringsersättning för den nedbrunna fastigheten vara lösta.

 

Ett nytt klubbhus kan finnas på plats inför säsongen 2017. Det innebär att även inför årets säsong får vi förlita oss på temporära lösningar.