Stadgar

IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ

                                                                                                                                    

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning

Vår verksamhetsidé

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt
som socialt och kulturellt.

Därför vill vi utforma vår idrott så att

  • den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll,
  • alla som vill, oavsett etniskt ursprung, religion, ålder, kön, nationalitet. fysiska och psykiska förut­sättningar,
    får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet,
  • den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgruppe­ringar,
  • de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet samt att
  • den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

                                                                   (Gällande från Riksidrottsmötet 1995)

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 

1 §     ÄNDAMÅL
          Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens
          verksamhetsidé.
          Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

2 §     SAMMANSÄTTNING
          Golfklubben består av de fysiska personer som har upptagits i klub­ben som med­lemmar.

3 §     TILLHÖRIGHET M. M.
          Golfklubben är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och är därige­nom ansluten till
          Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

           Klubben tillhör
           Bohuslän- Dals golfdistriktsförbund (BDGDF) samt
           Bohuslän- Dals idrottsförbund (BDIF).

           Klubben är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlings­bestämmelser, övriga bestämmelser
           och beslut fattade
           av överordnat idrottsorgan.
           På begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS), SGF:s styrel­se (FS) eller respektive GDF‑ eller DF‑styrelse är klubben
           skyldig att ställa
           klubbens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

4 §     BESLUTANDE ORGAN
          Golfklubbens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och sty­relsen.

5 §     FIRMATECKNING
          Golfklubbens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så be­slutar, av två styrel­seledamöter gemensamt
          eller av en särskilt utsedd person eller flera.

6 §     VERKSAMHETS‑ OCH RÄKENSKAPSÅR
          Golfklubbens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden:
           1 januari  t.o.m.  31 december                                                                                                                                       

7 §     STADGETOLKNING
          Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte är förut­sett i stadgarna,
          avgörs frågan av
          nästkommande årsmöte eller i trängande fall av sty­relsen. 

8 §     STADGEÄNDRING
          För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte eller extra årsmöte med biträde av minst
          2/3 av an­talet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som
          styrelsen.

          Beslut om ändring av föreningens stadgar skall ALLTID insändas till SGF. SGF har härvid rätt att påkalla
          ändring av stadgarna om de strider mot SGF:s eller RF:s stadgar eller på annat sätt anses vara olämpliga.

9 §     UPPLÖSNING AV GOLFKLUBBEN
          För upplösning av golfklubben krävs beslut på två på varandra följande årsmöten eller extra årsmöten
          med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster. Tidsintervallet mellan de båda årsmötena skall vara
          minst 2 månader och högst 6 månader.

          I beslut om upplösning av klubben skall anges att klubbens tillgångar skall användas till bestämt
          golffrämjande ändamål.
          Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse
          jämte balans‑ och resultaträkningar, skall omedelbart sändas in till SGF.

 

GOLFKLUBBENS MEDLEMMAR

 

10 §  MEDLEMSKAP

             Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den till vilken styrelsen överlämnat beslu­tanderätten härom.

             Genom beslut av årsmötet får person på förslag av styrelsen väljas till hedersmedlem i klubben.
             Hedersmedlem är befriad från avgifter till klubben.

             Ansökan om medlemskap får avslås endast om särskilda skäl föreligger såsom hänsyn till arten eller
             omfattningen av golfklubbens verksam­het eller om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta
             klubb­ens ändamål eller intressen.
             Ansökan får också avslås om sökanden tidigare varit medlem och utträtt enligt 11 § 2 stycket och inte till
             ansökan fogar de uteblivna inbetalningarna som föranlett utträdet. 

             Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen re­dovisas och vad sökanden
             har att iakttaga enligt RF:s stadgar om han önskar över­klaga beslutet.
             Beslutet skall inom tre dagar skriftligen avsändas till den som fått av­slag på sin ansökan.
             Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde senast inom tre veckor från
             den dag då beslutet meddelades enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar. 

             Den som, utan att vara medlem, innehar ett spelrättsbevis kan ansöka om medlemskap enligt              
             första stycket ovan.
             Av 13 b § nedan framgår att den som både är medlem och införd i spelrättsregistret får spela på golfbanan.

 

11 §  UTTRÄDE 

             Medlem som vill utträda ur golfklubben, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed
             omedelbart ha lämnat klubben.

             Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben skall anmodas att göra det inom
             30 dagar efter det att han mottagit skrivelse härom. Underlåter medlem att betala medlemsavgift inom
             tre månader från förfallodag, och beviljar styrelsen inte anstånd, skall denne anses ha anmält sitt ut­träde
             ur klubben.

12 §  UTESLUTNING

             Medlem får inte uteslutas ur golfklubben av annan anledning än att han bevisligen motarbetat klubbens
             verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen.
             Härvid skall beaktas om han tidigare till­delats varning.

             Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning.                                                                      

             Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inom
             av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, därvid medlemmen skall underrättas om skälen till den
             till­tänkta åtgärden.

             Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen. Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta
             viss tid, längst 6 månader från dagen för beslutet.

             I beslut enligt ovan skall skälen redovisas och vad medlemmen har att iaktta enligt 15 kap. RF:s stadgar
             om han önskar
             överklaga beslutet.
             Beslut skall avfattas skriftligen och inom tre dagar sändas till den beslu­tet avser. Beslut får överklagas av den
             berörde inom tre veckor enligt 15 kap. RF:s stadgar.

 

13 §  MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

13a §   Medlem har

13.1      beträffande medlemskapet

            skyldighet att följa Klubbens stadgar och de beslut, som fattas av Klubbens organ samt följa de i punkt 3
            nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut.

            skyldighet att till Klubbens kansli snarast anmäla adressändring

            inte till annan överlåta eller upplåta någon rättighet, som följer av medlemskapet.

13.2      beträffande informationen

            rätt att deltaga i sammankomster, som anordnas för medlemmarna.

            rätt till regelbunden information om Klubben.

13.3      beträffande ekonomin

            skyldighet att erlägga de avgifter, som beslutas på Ordinarie stämma.

            rättighet att erhålla spelrättsbevis efter fullgjord betalning av avgift för spelrättsbevis

            inte rätt till behållning av Klubbens tillgångar eller egendom vid upplösning av Klubben

 

13.4      beträffande deltagande i den idrottsliga verksamheten

            rätt att deltaga i Klubbens idrottsliga verksamhet under vedertagna former.

            rätt att – om inte Styrelsen besluta annat – delta i tävling eller uppvisning enligt de bestämmelser
            som utfärdas av SGF.

         

13b §      Spelrättighet

13.5     Rätt att spela på klubbens banor har dels: medlemmar som innehar spelrättsbevis

           juniormedlemmar andra medlemmar som enligt beslut äger rätt till spel.

13.6     Dels: greenfeegäster, den som av annat skäl är berättigad till spel på banan

13.7     Antalet medlemmar med spelrättighet och antalet spelrättsbevis beslutas av stämma

            

13c §      Spelrättsbevis

13.8      Ett spelrättsbevis upplåts genom anteckning i spelrättsregistret. Spelrättsbevis ska utställas på
            personen i fråga (spelrättshavaren).
            Spelrättsregistret ska, för varje medlem som innehar eller nyttjar spelrättsbevis, innehålla uppgifter om
            dennes namn och Golf-ID samt spelrättsbevisets nummer.

            Närmare bestämmelser om spelrättsbevis och innehavares rättigheter och skyldigheter finns i
          ”Bestämmelser för innehavare av spelrättsbevis”. Sådana bestämmelser fastställs av årsmötet.

                                                                                                                                                  

14 §  DELTAGANDE I DEN IDROTTSLIGA VERKSAMHETEN

           Medlem har rätt att delta i golfklubbens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna
           inom idrotten.

           Medlem får, om inte klubbens styrelse beslutar annat, delta i tävling eller uppvis­ning enligt de bestämmelser
           som utfärdats av SGF.

 

Delat Årsmöte

 

15 §  TIDPUNKT, KALLELSE

             Årsmötet, som är golfklubbens högsta beslutande organ, genomförs i form av ett höst- och ett vårmöte.
             Höstmöte hålls före december månads utgång. Vårmöte hålls före maj månads utgång.

             Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för respektive möte.

 

             Kallelse med förslag till föredragningslista för höst- respektive vårmöte skall senast tre veckor före mötet
             tillsändas medlemmarna via brev (poststämpel) eller e-post, om sådan är anmäld, och anslås på
             klubbens anslags­tavla.
             Kallelsen skall tillsändas en per hushåll. 

             Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budgetförslag,
             styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall i
             förekommande fall, senast en vecka före höst- respektive vårmöte finnas tillgängliga, i tryckt form, på plats
             som anges i kallelsen och skall tillhandahållas på mötet.

            

16 §  FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTE

             Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behand­las av årsmötet.

             Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.
             Styrelsen skall till årsmötet avge skrift­ligt yttrande över motionen.

                                                                                                                                              

17 §  RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE‑ OCH FÖRSLAGSRÄTT

            Rösträtt på årsmötet har de medlemmar som har fullgjort sina ekonomiska förplik­telser mot klubben och
            under mötesåret fyllt lägst 15 år. 

            Rösträtten är personlig. Vid förhinder för röstberättigad medlem får rösträtten  dock utövas genom ombud.
            Ombud, som skall uppvisa skriftlig, dagtecknad fullmakt, får inte företräda fler än en medlem och skall själv
            vara medlem i föreningen.

             Medlem som inte har rösträtt har yttrande‑ och förslagsrätt på mötet.

             Närvarande representanter för RF, BDIF, SGF och BDGDF har yttrande­rätt på mötet.

 

18 §  BESLUTFÖRHET

            Årsmötet är beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar som, enligt upprättad röstlängd,
            är närvarande på mötet.

 

19 §  BESLUT OCH OMRÖSTNING

             Beslut fattas med ja‑ eller nejrop eller efter omröstning (votering) om sådan begärs.
             Beslut efter ja/nej-rop (utan omröstning) är fattat med acklamation.                                                                                                                   

             Beslut enligt 8 och 9 §§ avgörs med där angiven röstmajoritet (kvalificerad majori­tet).

             Beslut avseende val avgörs så att den/de väljs som erhåller högsta antalet avgivna rös­ter
             (enkel relativ majoritet).

             Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster (enkel absolut majoritet).

             Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

             Vid omröstning som ej avser val gäller, vid lika röstetal, det för­slag som biträds av mötets ordförande,
             om han är röstberättigad.
             Är han inte röstberättigad avgör lot­ten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

             Beslut bekräftas med klubbslag.

                                                                                                                                      

20 §  VALBARHET

           Valbar till golfklubbens styrelse och valberedning är endast röstberättigad medlem i klub­ben.

           Arbetstagare inom klubben får inte väljas till ledamot av styrelse, valberedning eller till revisor i klubben.

           Klubben bör ha en sådan sammansättning i styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ att
           jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.

 

21 §  ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE

           Vid höstmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

 

              1       Fastställande av röstlängd för mötet.

              2       Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

              3       Fastställande av föredragningslista.

              4       Val av ordförande och sekreterare för mötet.

              5       Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

              6       Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, medlemslån, verksamhetsplan samt budget för det
                       kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

               7      Val av

                        a     klubbens ordförande för en tid av (1) år;

                        b     halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år;

                        c      2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av (1) år;

                        d     2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;

                        e      1 ordförande och 1 ledamot i valberedningen för en tid av ett år;

                        f      ombud till BGDF‑möte.

             8                Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motio­ner.

             9                Övriga frågor (information och diskussion).

                       

 

          Vid vårmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

 

            1           Fastställande av röstlängd för mötet.

            2            Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

            3            Fastställande av föredragningslista.

            4            Val av ordförande och sekreterare för mötet.

            5            Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera
                          mötesprotokollet.

            6     a      Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhets­året,

                   b      Styrelsens årsredovisning (resultat‑ och balansräkning) för det senaste räken­skapsåret.

            7             Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk­samhets‑
                           och räkenskapsåret.

             8            Fastställande av resultat‑ och balansräkning samt disposition av överskott re­spektive underskott
                           i enlighet med balansräk­ningen.

             9            Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

            10           Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motio­ner.

            11           Övriga frågor (information och diskussion).


             Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får
             fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet

 

 

22 §  EXTRA ÅRSMÖTE

            Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

            Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av golfklubbens
            röstberättigade medlemmar begär det. Sådan begäran skall ske skriftli­gen och innehålla skälen för begäran.                                       

             När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte.
             Mötet skall hållas inom två månader från kallel­sen.

 

             Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handling­ar skall senast 7 dagar före årsmötet
             tillsändas medlemmarna via brev (poststämpel) eller e-post, om sådan är anmäld, och anslås på klubbens
             anslags­tavla.
             Kallelsen skall tillsändas en per hushåll.

              Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den eller de som begärt mötet utfärda kallelse
              i enlighet med föregående stycke.

              Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

              Om rösträtt och om beslutförhet på extra årsmöte gäller vad som sägs i § 17 och § 18.

 

VALBEREDNING

23 §  SAMMANSÄTTNING, ÅLIGGANDEN

            Valberedningen består av ordförande och (2) övriga ledamöter som väljs för en period av 1 år.
            Årsmötet väljer ordförande och en ledamot. Styrelsen väljer en ledamot. En av valberedningens ledamöter
            skall vara mantalsskriven utanför Sotenäs kommun.

            Valberedningen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att
            olika åldersgrupper finns representerade.

            Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva anta­let ledamöter begärt det.

            Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet till styrelsen överlämna sitt förslag gällande klubbens
            ordförande, övriga ledamöter och suppleanter samt revisorer och deras ersättare.

             Vid upprättande av förslaget är det valberedningens skyldighet att tillse att sådana nomineringar görs att
             klubbens utveckling befrämjas och att olika medlemskategorier representeras. I synnerhet skall detta iakttas
             i fråga om nominering av kandidater mantalsskrivna utanför Sotenäs kommun.

REVISION

24 §  REVISION

           Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan årsmöten granska styrelsens arbete.
           Minst en ordinarie revisor samt suppleant bör vara godkänd eller auktoriserad. Revisor behöver inte vara
           medlem i klubben.

           Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av golfklubbens räken­skaper, årsmötes‑ och styrelseprotokoll och
           övriga handlingar.

           Klubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast fem veckor före årsmö­tet.

           Revisorerna skall, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det
           senaste verksamhets‑ och räkenskapsåret samt till styrelsen över­lämna revisionsberättelse senast tre veckor
           före årsmötet.

STYRELSE

25 §  SAMMANSÄTTNING

            Styrelsen består av ordförande och minst 6 övriga ledamöter samt 2 suppleanter.

            Styrelsen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika
            åldersgrupper finns representerade.

            Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningsha­vare som be­hövs.

            Vid förfall för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fast­ställd turordning. Avgår ledamot före
            mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt den av årsmötet fastställda turord­ningen för
            tiden t o m nästföljande årsmöte.

            Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av
            styrelsen ges yttrande‑ och förslagsrätt. Han får utses till be­fattning inom styrelsen.

 

26 §  ÅLIGGANDEN

          När årsmöte inte är samlat är styrelsen golfklubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens
          angelägenheter.

          Styrelsen skall ‑ inom ramen för RF:s, SGF:s och dessa stadgar ‑ svara för klubbens verksamhet enligt
          fastställda planer samt tillva­rata medlemmarnas intressen.

          Det åligger styrelsen särskilt att

           *     tillse att klubben följer gällande lagar och bindande regler
           *     verkställa av årsmötet fattade beslut inom ramen för av årsmöte fastställd budget
           *     med arbetsgivaransvar planera, leda och fördela arbetet inom klubben
           *     ansvara för och förvalta klubbens medel samt redovisa dessa enligt god redovis­ningssed
           *     lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de skall kunna fullgöra sina
                 uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed
           *     förbereda årsmöte.

             Ordföranden är klubbens officiella representant och skall leda styrelsens förhand­lingar och arbete.
             Vid ordförandens förfall skall vice ordföranden eller annan som styrelsen utser träda in i ordförandens ställe.

             I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens be­stämmande.                                                 

                                                                                                                                                  

27 §  KALLELSE, BESLUTFÖRHET OCH OMRÖSTNING

             Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst 2 le­damöter begärt det.

             Kallelse till sammanträde skall i god tid tillställas samtliga styrelseledamöter med uppgift om vilka ärenden
             som skall behandlas vid sammanträdet.

             Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet le­damöter är närvarande                                                                                                                                                                           

             För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.

              Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden.

              Röstning får inte ske genom ombud.

              I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid
              telefonsammanträde.
              Sådant beslut skall anmälas vid det när­mast därefter följande sammanträdet.

             Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden.

             Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

             Protokoll skall föras i nummerföljd.

 

28 §  ÖVERLÄMNANDE AV BESLUTANDERÄTTEN

             Styrelsen får överlämna sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté,
             annat organ i golfklubben, enskild medlem eller anställd.

              Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta
              styrelsen härom.