Regler för spelrätt

Regler för innehavare av spelrätt i Sotenäs Golfklubb

Spelrätten är personlig och måste innehas av fysisk person som är medlem i Sotenäs Golfklubb (nedan kallad klubben) .
Klubben registerför spelrätterna i medlemsregistret i GIT.
Årsmötet kan besluta om att befria olika medlemskategorier från att inneha spelrättsbevis.
Styrelsen kan besluta om att undanta enskild medlem från att inneha spelrättsbevis.

Innehavare av spelrätt är skyldig att till klubben betala beslutade medlems- och spelavgifter.

Om innehavaren inte senast den 30 november året innan anmäler att han/hon önskar passivt medlemskap för kommande år är spelrättsinnehavaren skyldig att till klubben betala beslutad medlemsavgift för det kommande året.

Vid underlåtelse att senast detta datum anmäla passivt medlemskap och om årlig avgift som därefter debiterats inte betalats inom 30 dagar efter skriftlig anmodan har klubben rätt att:

  • driva in skulden på samma sätt som fordringar i allmänhet drivs in eller
  • häva spelrättens giltighet.

Vid överlåtelse av spelrätt ska detta anmälas till klubben. Om spelrätt överlåts och det på överlåtelsedagen finns skuld avseende årsavgifter eller andra avgifter som är hänförliga till spelrätten, införs förvärvaren i spelrättsregistret först sedan skulden har betalats.

Antalet spelrätter som får utges är maximerat till 1600 stycken.

Spelrätten får återlämnas till klubben utan krav på ersättning.
Återlämning senast 30 november respektive år medför befrielse av årsavgift för nästkommande år.

Vad är en spelrätt?

Spelrätt                               - rätten för person att spela på golfbanan

Avgift för spelrätt               - den avgift du betalar för en spelrätt.

Spelavgift                            - den del av årsavgiften som du betalar för att få spela på banan.

Medlemsavgift                    - den del av årsavgiften som du betalar för medlemskapet i golfklubben.

Spelande medlem               - medlem som betalar medlemsavgift och som innehar spelrättsbevis
                                                samt betalar årlig spelavgift
för att kunna spela obegränsat antal golfronder på Sotenäs Golfklubb.

I vardagslag pratar man gärna om att du köper en spelrätt. Detta kan skapa lite förvirring då det är många som har rätt att spela på en golfbana förutom de som innehar en spelrätt. Det kan vara juniorer eller andra som av klubben godkänts som medlemmar och får spela. Det kan också vara greenfeegäster och företag som har rätt att spela vid ett visst tillfälle.