Höststämman 2021

Som traditionen bjuder kallades klubbens medlemmar till Höststämma söndagen i All Helgonahelgen, dvs den 7 november. Sittande ordförande Bruno hälsade de cirka 60 medlemmarna som hörsammat kallelsen välkomna. Till mötesordförande och mötessekreterare valdes Roland Mattsson respektive Richard Rönnblom.

Klubbchefen P-O Nordquist rapporterade om årets verksamhet och blickade även framåt:

  • Biluthyrningen har för första gången gått med nettoplus.
  • Rangeintäkter något ökade mot föregående år.
  • Greenfeeintäkterna har ökat med ca 500 000 kr.
  • Intäkter/hyror från hotell-och restaurangverksamheten har genererat i storleksordningen 1,5 milj kr.

Golfskolan har haft ”all time high” med ca 550 elever. Det påtalades också om de positiva effekter klubben får från Jagetuns golfskola:

- Bidrar med en kraftig omsättning och nettoinkomst både för klubben och Lohrs Mat & Logi

- Utbildar golfare = Bra PR för klubben.

- Många återkommer som gäster till hotellet och klubben

 

Kommande Projekt:

Uppfräschning av rangen:

Nytt hus för bollautomaten anpassat för robotplockning av bollar

Nya rangebollar

Renoverade utslagsplatser, dedikerade för medlemmar, vid ”Allans skjul”

Renovering av TEEs på hål 5, 7 och 10

Stämman godkände enhälligt den kommande verksamhetsplanen samt budgeten för 2022 med följande inriktning:

Fortsatt fokus på ekonomin

Att jobba efter det framtagna ”levande” styrdokumentet

Godkänna medlemsavgifter för 2022 enligt förslag 

 

Efter detta tog de olika personvalen över:

Till ny ordförande valdes Anders Lindquist, det blev omval av Unni Ströberg, kassör och Kati Bengtsson, sekreterare. Ett fyllnadsval gjordes av Emil Thorsen och ett nyval av Thomas Anderzon. Som suppleanter valdes Mattias Hägglund och Christer Ullbro

 

Då det varken fanns några inkommande propositioner eller motioner övergick mötet till uppkomna frågor:

  • Fråga från Ulf Röhlander: Vad gäller ifråga vilken ”Tee” som ska användas under tävling?

          Frågan kommer att behandlas av representanter från TK,DK och OPALen

 

  • Fråga från Kärstin Jacobsson: Går det att flytta ”Höstmötet” till lördag eftermiddag i stället för söndag eftermiddag?

          Detta har varit en tradition, men kan definitivt göras för att öka möjligheten till deltagande.

 

  • Fråga från Kjell-Arne Josefsson: Finns asfaltering av backen upp till klubbinfarten med i budget/verksamhetsplan 2022?

          Denna och övrig asfaltering finns med.

 

  • Fråga från Christer Ottosson: Golfskolans användande av de olika träningsområdena?

          P-O och Lars arbetar fram en plan för att minimera friktionen medlemmar/golfskolan.

 

Mötet avslutades med avtackning och utdelande av blommor till avgående styrelsemedlemmar: Bruno Hedlund, Ulf Svensson, Anders Främberg, Anders Welander.

 

 

Bruno tackar för sig

Först vill jag tacka för alla stödjande, uppskattande och tacksamma tillrop jag fått under den här tiden! Det är inte av belastning eller otrivsel som jag slutar som ordförande, att jag bara kunde sitta i tre år meddelade jag valberedningen redan när jag blev tillfrågad. Tvärtom, det har trots den stora arbetsbördan varit mycket inspirerande att vara ordförande under denna tuffa tid.

På tre år har vi lyckats med en fantastisk ”turn around”, där vi tillsammans restaurerat ekonomi och verksamhet och i detta är vi alla delaktiga! Enskilda medlemmar, volontärer, kommittéer, anställda, samarbetspartners och styrelsen har alla gett järnet, för att ge klubben en nystart. Som mitt barnbarn säger ”Morfar - teamwork funkar bäst”!

Då jag varit medlem i klubben sedan starten, vågar jag också säga, att samarbete och ”jävlaranamma” också påverkat stämningen i klubben och jag känner i alla fall en mycket god stämning och ökad tolerans och samhörighet i klubben.

Förutom restaureringsarbetet har vi också arbetat hårt med att säkra framtiden och tagit fram ett nytt styrdokument med principer för klubbens ledning, en rullande tre-årsplan och en ”önskat läge”- beskrivning tio år fram i tiden. Det är min förhoppning att alla medlemmar laddar ner detta dokument från hemsidan, läser, begrundar och kommer med kommentarer och input via vår Förslagslåda på hemsidan. Vår framtid tillhör alla i klubben!

Jag önskar vår nye ordförande Anders Lindqvist och nya styrelsen samt alla medlemmar lycka till i arbetet med att göra Sotenäs Golfklubb till:

Klubben som medlemmen stolt rekommenderar och gästen alltid återvänder till.

Vänner, nu skall här spelas golf!!

 

Bruno Hedlund

Avgående ordförande

Anders Lindquist - vår nye ordförande

Sotenäs Golfmedlemmar, kollegor och vänner,

Intet ont anande svarade jag reflexmässigt när telefonen ringde, det var Henrik Roderhult!? Som jag har sett växa upp på Sotenäs golfklubb under somrarna. Henrik ringde i egenskap av ordförande för valberedningen - Bruno skulle avgå! 

Efter 35 år i USA bestämde Ninna, min fru, och jag oss för att flytta hem till Sverige igen och gjorde så i maj och har nu bosatt oss i vårat kära Bovallstrand.

Sotenäs Golfklubb har alltid haft en central roll i vår familjs somrar, allt ifrån den tidiga ronden på morgonen då barnen fortfarande sov, till dom intensiva släktfejderna eller Önnaveckans alla tävlingar.

Här kan jag spela fyra dagar i veckan utan att tröttna på banan.

Kompisgängen är starka, sammanhållningen och stämningen är lättsam och här umgås medlemmar, personal och gäster i en härlig blandning.

Som medlem har vi inte alltid alla detaljer men vi har en bra uppfattning om vad som händer med klubben i största allmänhet och vi har förstått att klubben har haft en väldigt jobbig tid bakom sig, men nu när molnen har skingrat sig så inser vi att Styrelsen med ledning av Bruno har gjort en heroisk insats!

Dom har tagit tag, städat upp och kurerat Sotenäs Golfklubb, detta under en tid då världen stod stilla, familj, vänner, bekanta och medmänniskor kämpade för sina liv och i många fall kämpade man också för familjens ekonomi.

Sotenäs har inte bara överlevt denna pandemi, men vi har rest oss som en Fågel Fenix ur askan och vi har kommit ut ur krisen starkare än någonsin!

Har man en bra ledning, styrelse, en greenskeeper i världsklass, kunnig och intresserad personal och många frivilliga, ja då kan resultatet bli hur bra som helst.

Visst ligger det nära till hands att tänka, nu skall vi förvalta denna fantastiska nivå vi har nått fram till!

Svaret är naturligtvis ja, och, vi skall fortsätta att utveckla Sotenäs Golfklubb.

Sotenäs står på säker grund och nästa fas blir att lugnt och metodiskt arbeta vidare, fortsätta att utveckla klubbens och dess potential. 

Vi skall fokusera på ekonomi, intäkter, kostnadskontroll och  styrning och utefter det driva klubben framåt i samma positiva anda! 

Vi skall tänka stort och smått, inte tveka och inte vara rädda för att testa nya idéer.

Sotenäs Golfklubb är en stor mötesplats med många medlemmar, personal och gäster. Dom flesta av oss har uppfattningar och synpunkter angående vår klubb, skötsel av banan, vilken salladsdressing som skall eller borde vara på lunchbordet, och detta ligger i sakens natur.

En golfklubb samlar känslor, engagemang, tankar och idéer så det är viktigt att vi fortsätter att bygga på vår positiva plattform och samtidigt veta att styrelse och ledning är lyhörda för tankar och idéer och att vi lyssnar och tar intryck.

 

Jag tackar valberedningen och Sotenäs Golfklubbs medlemmar för det stora förtroendet. Jag är ärad och har med ett stort mått av ödmjukhet tagit emot stafettpinnen ifrån Bruno.

Anders

 

PS

Nuvarande hcp: 10,5

Lägsta hcp: 3,3

Lägsta rond brutto: 69

Högsta rond brutto: >100

HIO’s: 2

Favorithål: 1:an

Svåraste hålet: 1:an

Värsta hålet: 1:an

 

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Inbjudan till regelsnack 2023 2023-02-08
Grattis Ulf 2023-01-11
Fakturering 2023 2023-01-11
Höststämma 2022 2022-10-29
Seger för D-60 2022-09-12