Välbesökt höststämma i Bovallstrand

Höststämman hölls i år i Församlingshemmet i Bovallstrand. Trots att den stora frågan, det nya klubbhuset, strukits från agendan kom ändå ett 70-tal medlemmar. Det blev en stämma i lugnets tecken utan några heta känslor.

Efter att klubbens ordförande Michael Sterner hälsat välkommen och frågan om godkännande av röstlängden, utlysning av stämman i skett enligt stadgarna och föredragningslistan fastställts valdes Robert Höij till ordförande för stämman med Pamela Pernald som sekreterare.

Valet av protokollsjusterare föll på två veteraner på området, Ove Amek och Bo Brorsson.

Därefter skedde föredragning av verksamhetsplan och budget som de presenterats i Önnabladet i samband med kallelsen. Föredragningen delades av Michael Sterner och klubbchefen Lars Östman. Lars fick ersätta kassören Lennart Hansson som av outgrundlig anledning lämnat landet samma dag som stämman avhölls. Lars framhöll att det råder stor osäkerhet kring budgeten för år 2016 liksom årets resultat. Bl a beroende på vilka försäkringsersättningar som kan erhållas. Fastigheten var fullvärdesfärsäkrad men vilka ersättningar som kan erhållas för bl.a. driftsavbrott och andra poster i samband med branden är ännu så länge oklart. Klart är att vi tappade greenfee intäkter under våren pga mycket regn. Även senare under säsongen minskade antalet greenfee gäster som en konsekvens av branden. Bl a hade vi ingen restaurang under en månad under högsäsongen. Totalt beräknas året ge ett underskott på några 100 000 kronor.

Styrelsens förslag om en höjning av medlemsavgiften för år 2016 med 400 kr till 4.900 kr godtogs enhällig av stämman.

Valberedningens förslag godtogs enhälligt.  Till valberedningen valdes Henrik Roderhult till ordförande med Linda Palle Thorsen som ledamot. Till ombud för BDGF-möte valdes Michael Sterner.

Då punkten om nytt klubbhus strukits lämnades ingen ytterligare information utöver den som tidigare lämnats på hemsidan. Så snart det framkommer något nytt kommer information att lämnas. Kallelse till extra stämma kommer att ske på datum som senare meddelas.

Under punkten övriga frågor underströks vikten av att i marknadsföringen framhålla hela den potential som turistmål som Sotenäs kommun erbjuder.

Klubbchefen fick i uppdrag att se över gällande regler för tidsbokning.

 

Protokoll från mötet

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Inbjudan till regelsnack 2023 2023-02-08
Grattis Ulf 2023-01-11
Fakturering 2023 2023-01-11
Höststämma 2022 2022-10-29
Seger för D-60 2022-09-12